[:ua]Внесення ад’ювантів. Інноваційні функціональні можливості ад’ювантів Discovery®.[:ru]Внесение адъювантов. Инновационные функциональные возможности адъювантов Discovery®.[:en]Adjuvants applications. Discovery® adjuvants innovative functionalities.[:]

[:ua]

Сільськогосподарські ад’юванти набувають популярності завдяки зростаючій потребі в агрохімікатах та впровадження практик точного землеробства, спрямованих на оптимізацію сільськогосподарського виробництва. Подальший розвиток точного землеробства і підвищення його загальної культури передбачає розважливе використання засобів захисту рослин. Збільшення площ, де господарювання провадиться за принципами точного землеробства, стимулюватиме зростаюче використання ад’ютантів, в тому числі і в Україні.

Ад’юванти і засоби захисту рослин, добрива, поживні мікроелементи і регулятори росту рослин доповнюють один одного і застосовуються разом з гербіцидами, фунгіцидами для підвищення ефективності їх дії.

Технології агрохімії, що розвиваються, дають можливість аграріям підвищувати рівень менеджменту сільськогосподарських посівів як важливого фактора для досягнення результативного господарювання. Масштабні наукові дослідження в області сільськогосподарських ад’ювантів уможливили розробку продуктів, які покращують ефективність використання агрохімікатів – в правильній кількості і в залежності від реальних потреб рослини.

Зростаюче розуміння механізмів дії агрохімікатів, розуміння роботи технічного обладнання, за допомогою якого здійснюється обробка (трактори, обприскувачі, розпилювачі та ін.), разом з розвитком комерційного сільського господарства стимулюють використання ад’ювантів в сільському господарстві.

Інноваційний потенціал ад’ювантів Discovery®.

Ад’юванти Discovery® є високотехнологічними продуктами, спеціально розробленими для цільових типів пестицидів і умов їх застосування. Правильний вибір ад’ютантів сприяє точному і результативному внесенню пестицида і покращує ефективність дії пестицида на рослину.

Ад’юванти Discovery® істотно знижують ризики при внесенні пестицидів у несприятливих зовнішніх умовах і допомогають збільшити урожайность культур

Ад’юванти Discovery® представляють найбільш актуальні інновації в технологіях засобів захисту основних сільськогосподарських культур, спрямовані на підвищення результатів обприскування.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2016

Деталі результатів випробувань, підтвердження підвищення ефективності дії засобів захисту рослин, з якими робили дослідження та розрахунок віддачі від інвестицій при додаванні ад’ювантів торгової марки ДІСКАВЕРІ® представлені в окремих постах.

Дослідження були проведені в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН України, Вінниця, в 2016 році.

В разі додаткових питань до проведення досліджень можна зв’язатись з виконавцем:

Віктор Сергійович Задорожний

Тел.: +38 096 325 57 03

Ел.пошта: v.zadorozhnyi@ukr.net

Більше інформації про функциональний потенціал ад’ювантів та про інноваційні британські сільськогосподарські ад’юванти Discovery® Вы можете отримати у офіційного імпортера і дистриб’ютора ТОВ “Агрінова Солюшнз”.

[:ru]Сельскохозяйственые адъюванты приобретают популярность благодаря повышающейся потребности в агрохимикатах и внедрению практик точного земледелия, направленных на оптимизацию сельскохозяйственного производства. Дальнейшее развитие точного земледелия и повышение его общей культуры включает рассудительное использование средств защиты растений. Увеличение площадей, где хозяйствование ведется по принципам точного земледелия, будет стимулировать растущее использование адъютантов, в том числе и в Украине.

Адъюванты и средства защиты растений, удобрения, питательные микроэлементы и регуляторы роста растений дополняют друг друга, и применяются вместе с гербицидами, фунгицидами для повышения эффективности их действия.

Развивающиеся технологии в агрохимии дают возможность аграриям повышать уровень менеджмента сельскохозяйственных посевов как важного фактора для достижения результативного хозяйствования. Масштабные научные исследования в области сельскохозяйтсвенных адювантов сделали возможным разработку продуктов, которые улучшают эффективность использования агрохимикатов – в правильном количестве и в зависимости от реальных потребностей растения.

Растущие понимание механизмов действия агрохимикатов, понимание работы технического оборудования , с помощью которого осуществляется обработка (тракторы, опрыскиватели, распылители и пр.), вместе с развитием коммерческого сельского хозяйства стимулируют использование адъютантов в сельском хозяйстве.

Инновационные функциональные возможности адъювантов Discovery®.

Адюванты  Discovery® являются высокотехнологичными продуктами, специально разработанными для целевых типов пестицидов и условий их применения. Правильный выбор адъютантов  способствует точному и результативному внесению пестицида и улучшает эффективность действия пестицида на растение.

Адъюванты Discovery® существенно снижают риски при внесении пестицидов в неблагоприятных внешних условиях и способствуют увеличению урожайности культур.

Адъюванты Discovery® представляют  наиболее актуальные инновации в технологиях средств защиты основных сельскохозяйственных культур, направленные на  повышение  результатов опрыскивания.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ 2016

Детально результаты испытаний, подтверждение повышения эффективности действия средств защиты растений, с которыми проводились испытания, и расчеты возврата инвестиций при добавлении адъювантов торговой марки ДИСКАВЕРИ® представлены отдельно в постах.

Испытания проводились в Институте кормов и сельского хозяйства Подолья НААН Украины, Винница, в 2016 году.

В случае возникновения дополнительных вопросов относительно проведения испытаний можно связаться с исполнителем:

Виктор Сергеевич Задорожный

Тел.: +38 096 325 57 03

Эл.почта: v.zadorozhnyi@ukr.net

Больше информации о функциональных возможностях адъювантов, и об инновационных британских сельскохозяйственных адъювантах линейки Discovery® Вы можете получить у официального импортера и дистрибьютора OOO “Агринова Солюшнз”

[:en]Agricultural adjuvants are gaining popularity due to rise in demand for agrochemicals and the adoption of precision farming & protected agriculture practices and to drive overall farming efficiency. Precision farming enables the use of agricultural adjuvants for judicious use of crop protection products. Thus, the increasing area under precision agriculture is driving the agricultural adjuvants use also in Ukraine.

Adjuvants are complementary to crop protection chemicals, fertilizers, micronutrients, and plant growth regulators and are used with herbicides, fungicides, and insecticides and better facilitate their function and utility.

Developing technology in agricultural chemistry has enabled farmers to engage an effective productivity management. The extensive research in agricultural adjuvants has helped developed products that aid in efficient utilization of agrochemicals: in the right quantity and at appropriate target areas on plants.

The increasing awareness about agrochemicals, application equipment (tractors, sprayers, spreaders and others) and increasing commercial agriculture together have stimulated the agricultural adjuvants use.

Discovery® adjuvants innovative functionalities.

Discovery® adjuvants are high-tech blended products, specially developed specificly for targeted product types and conditions of use. Their right choice allow to improved efficacy of pesticides and their precise and efficient application.

Discovery® adjuvants have the ability to maximise crop yields, significantly increase application productivity and reduce risks in adverse conditions.

Discovery® adjuvants range brings the latest innovation in crop protection technologies and addresses spray improvements needs in important crops and situations.

For more information about adjuvants applications and Discovery® adjuvants innovative functionalities contact official importer and distributor Agrinova Solutions, LLC.

[:]