[:ua]База знань[:ru]База знаний[:en]Knowledge Solutions[:]

[:ua]

Якість води та ефективність обприскування

Якість води суттєво впливає на результати обприскування, незважаючи на те, що сучасні виробники засобів захисту рослин ретельно додержуються високих стандартів якості продукції.

Виробництво, пакування та доставка на ринок засобів захисту рослин жорстко контролюється; сучасна сільськогосподарська техніка розробляється та виробляється так, щоб забезпечувати якісний результат та ефективність обробки.

Втім, вода для обприскування складає 95% об’єма робочого розчину розпилювача, а отже відрегульована взаємодія між препаратом засобу захисту рослин та водою для обприскування суттєво впливає на кінцевий результат обробки.

Основні складові якості води, що впливають на результати пестицидних обробок – це:

 • pH (пестициди розробляються та формулюються для нейтральної або слабокислотної води, в якій пестициди дають найкращий результат)
 • жорсткість (жорсткість води визначається кількістю катионів кальція (Ca ++) , натрія (Na +) , магнія (Mg ++), калія (K +) та заліза (Fe ++/+++) та може спричинити суттєве зниження ефективності пестицидів, чуттєвих до жорсткої води, наприклад гліфосатів)
 • лужність (лужність визначається рівнем карбонатів та бікарбонатів у воді)
 • мутність (мутність води обумовлена змістом у воді дрібнодисперсних домішок у змуленому стані – нерозчинних або колоїдних частинок різного походження – які можуть істотно знизити ефективність гербіцидів, наприклад гліфосатів)

Сервіс аналізу води

Аналіз води пропонується покупцям Компаньон Голд®. Зразки води, що вкористовується для обробки, збираються та передаютсья в обрану спеціалізовану лабораторію.

Результати аналізу води є основою для складання індивідуальних рекомендацій щодо норми внесення Компаньон Голд® з метою оптимізації витрат та отримання найбільш ефективного результата.

Аналіз води для обприскування надається сертифікованою лабораторією (……….). Протокол результатів аналізу, включаючи показники загального рівня потенціально можливого зниження активності д.р. гліфосата, надається разом з рекомендацією норми внесення Компаньон Голд®.

Зробіть аналіз води до початку обробки!

Перевірте зразки води на жорсткість прямо зараз!

[:ru]

Качество воды и эффективность опрыскивания

Качество воды существенным образом влияет на результаты опрыскивания, независимо от того, что современные производители средств защиты растений строго придерживаются высоких стандартов качества своей продукции.

Производство, упаковка и доставка на рынок средств защиты растений находятся под жестким контролем; современная сельскохозяйственная техника разрабатывается и производится для улучшения качества результата и эффективности обработки.

Тем не менее, вода для опрыскивания составляет до 95% объема раствора в баке распылителя и гладкое взаимодействие между средствами защиты растений и водой для опрыскивания существенно влияет на конечный результат обработки.

Основные составляющие качества воды, которые влияют на результаты пестицидных обработок – это:

 • pH (пестициды разрабатываются и формулируются для нейтральной или слабокислотной воды, в которой пестициды дают наилучший результат)
 • жесткость (жесткость воды определяется количеством катионов кальция (Ca ++), натрия (Na +), магния (Mg ++), калия (K +) и железа (Fe ++/+++) и может вызвать существенное снижение эффективности пестицидов, чувствительных к жесткой воде, например глифосатов)
 • щелочность (щелочность определяется уровнем карбонатов и бикарбонатов в воде)
 • мутность (мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде мелкодисперсных примесей — нерастворимых или коллоидных частиц различного происхождения – которые могут существенно снизить эффективность гербицидов, например глифосатов)

Сервис анализа воды

Анализ воды предоставляется покупателям Компаньон Голд®. Образцы воды, используемой  для обработки, собираются и передаются  в выбранную специализированную лабораторию.

Результаты анализа воды являются основой для составления индивидуальных рекомендаций по норме внесения  Компаньон Голд® с целью оптимизации затрат и получения наиболее эффективного результата.

Анализ воды для опрыскивания предоставляется сертифицированной лабораторией (……….). Протокол результатов анализа, включая показатели общего уровня потенциально возможного снижения активности д.в. глифосата, предоставляется вместе с рекомендацией по норме внесения Компаньон Голд®.

Сделайте анализ воды до начала обработки!

Проверьте образцы воды на жесткость прямо сейчас!

[:en]

Spray water quality

The overall spray water quality may have significant impact on application spray results regardless of significant quality commitment of crop protection products and sprayers’ manufacturers.

Crop protection products are manufactured, packed and delivered to the market under well controlled environment and the latest application sprayers technologies are designed and manufactured to improve spray quality and efficiency.

Nevertheless spray water represents more than 95% volume of any spray solution in sprayers’ tanks and an interaction among crop protection products and spray water may significantly influence final spray results.

The main spray water quality variables influencing pesticides treatment results are:

 • pH (pesticides are designed and formulated for neutral or slightly acid spray
 • water when the products used to perform the best)
 • hardness (water hardness is caused by cations of Ca ++ , Na + , Mg ++ , K + and Fe ++/+++ and may cause deactivation of water hardness prone herbicides e.g. a.i. glyphosate)
 • alkalinity (alkalinity refers to carbonate and bicarbonate levels in water)
 • turbidity (turbidity is caused by suspended solids, soils, or organic matter which can significantly reduce the effectiveness of herbicides e.g a.i. glyphosate)

Spray water analyses services

Analysis of spray water is provided for Companion Gold® customers when spray water samples are collected and provided to the assigned lab.

The results of spray water analysis are used for tailored made recommendation of Companion Gold® dose rate to optimize cost and treatment efficiency.

The spray water analysis is provided by a certified laboratory (……….), a protocol of analytical results with the total a.i. glyphosate deactivation potential is provided together with Companion Gold® application rate recommendation.

Analyse water before spray!

Test spray water samples on water hardness right now!

[:]