[:ua]

Ціна від 184 грн/га

Діюча речовина: 1.1% в/в поліакриламід + 16% в/в сульфат амонію

Бездоганний результат за несприятливих умов обробки.

Компаньон Голд® – це багатофункціональний ад’ювант, що покращує якість води в робочому розчині та ефективність обприскування завдяки:

pH-стабі-
лізації

кондиці-
юванню води

антиспі-
нюванню

зменшенню втрати ЗЗР внаслідок зносу

зволоженню листової поверхні

уповільненню випаровування ЗЗР з листової поверхні

склеюванню та десикації (склеювач стручків ріпака та десикант соняшника)

Компаньон Голд® застосовується з неселективними гербіцидами та препаратами ЗЗР у несприятливих умовах, таких як висока лужність води в робочому розчині (pH > 6,0), невідповідна жорсткість води, загроза змивання ЗЗР опадами невдовзі після внесення, загроза швидкого висихання поверхні листа (температура, вітер тощо)

[us_single_image image=”5993″ onclick=”lightbox”]

Переваги Компаньон Голд®

Регулювання кислотності (pH) до оптимального рівня

Дезактивація катіонів жорсткості води (Ca++, Na+, Mn++, K+ and Fe+++)

Усунення піни під час змішування препаратів

Зменшення втрат пестицида внаслідок зносу спрея

Сприяє утриманю краплі на поверхні листа та зниженню змивання дощем

Знижує втрати пестицида внаслідок випаровування та скочування краплі з листа

Мінімалізація розтріскування стручків та втрат врожаю

Рекомендації до застосування

Норма внесення: 0,5-1,0 л/га

Область застосування/культури Діюча речовина партнера в баковій суміші
Необроблений ґрунт гліфосат
Попередня підготовка ґрунту перед обробкою гліфосат
Продукти, що містять інгредієнти, чутливі до рН /вимоги до pH амінопіралід, каптан, хлорпиріфос, хлормекват, клетодим, клодінафоп, цимоксаніл, десмедифам, диметоат, фенмедифам, тепралокседим
Кондиціювання жорсткої води клетодим, йодсульфурон, гліфосат, мезосульфурон, прогексадіон-Ca, тепралоксидим, “фенокси-гербіциди” 24-D, CMPP, дикамба і MCPA , в основі яких солі
Внесення листових добрив листові добрива

Норма внесення: 1,0 л/га

Область застосування/культури Діюча речовина партнера в баковій суміші
Десикація соняшника гліфосат, дикват
Десикація ріпака гліфосат
Важливо: Компаньон Голд® завжди додається в суміш ПЕРШИМ! Завжди читайте та додержуйтесь інструкцій на етикетках продуктів!

Купити Компаньон Голд®

Будь ласка, відправте замовлення імпортеру та дистриб’ютору ТОВ “Агрінова Солюшнз”. З Вами зв’яжуться наші співробітники або бізнес-партнери.

[:ru]

Цена от 184 грн/га

[us_single_image image=”7168″ size=”medium”]
Действующее вещество: 1.1% в/в полиакриламид + 16% в/в сульфат амония

Безупречный результат в сложных условиях обработки.

Компаньон Голд® – это многофункциональный адъювант, который улучшает качество воды в рабочем растворе и эффективность опрыскивания благодаря:

pH-стабили-
зации

конди-
ционированию воды

противо-
вспениванию

уменьшению потерь пестицидов в результате сноса

увлажнению листовой поверхности

замедлению испарения пестицида с поверхности листа

склеиванию и десикации (склеиватель стручков рапса и десикант подсолнечника)

Компаньон Голд® применяется с неселективными гербицидами и пестицидами в неподходящих условиях, таких как высокая щелочность воды в рабочем растворе (pH > 6,0), несоответствующая жесткость воды, риск смывания пестицида осадками вскоре после внесения,  угроза быстрого высыхания поверхности листа (температура, ветер и т.п.)

[us_single_image image=”5993″ onclick=”lightbox”]

Преимущеста Компаньон Голд®

Стабилизация кислотности (pH) до оптимального уровня

Дезактивация катионов жесткости воды (Ca++, Na+, Mn++, K+ and Fe+++)

Устранение пены во время смешивания препаратов

Уменьшение сноса спрея и потерь пестицида

Способствует удержанию капли на поверхности листа и снижает смывание дождем

Снижает потери пестицида в результате испарения или соскальзывания капли с листа

Минимализация растрескивания стручков и потерь урожая

Рекомендации по применению

Норма внесения: 0,5-1,0 л/га

Область применения/культуры Действующее вещество партнера в баковой смеси
Необработанная почва глифосат
Предварительная подготовка почвы перед обработкой глифосат
Продукты, содержащие ингредиенты, чувствительные к рН аминопиралид, каптан, хлорпирифос, хлормекват, клетодим, клодинафоп, цимоксанил, десмедифам, диметоат, фенмедифам, тепралокседим
Кондиционирование жесткой воды клетодим, йодсульфурон, глифосат, мезосульфурон, прогексадион-Ca, тепралоксидим, “феноксигербициды” 24-D, CMPP, дикамба и MCPA , в основе которых соли
Применение листовых удобрений листовые удобрения

Норма внесения: 1,0 л/га

Область применения/культуры Действующее вещество партнера в баковой смеси
Десикация подсолнечника глифосат, дикват
Десикация рапса глифосат
Важно: Компаньон Голд® всегда добавляется в смесь ПЕРВЫМ! Всегда читайте и соблюдайте инструкции на этикетках продуктов!

Купить Компаньон Голд®

Пожалуйста, отправьте заказ импортеру и дистрибьютору ООО “Агринова Солюшнз”. С Вами свяжутся наши сотрудники или бизнес-партнеры.

[:en]

Price from 184 uah/ha

[us_single_image image=”7168″ size=”medium”]
Product composition: 1.1% polyacrylamide + 16% ammonium sulphate

Good spray in hard treatment conditions.

Companion Gold® is a multifunctional adjuvant to improve spray water quality and application efficiency by:

pH buferring

water conditioning

anti-foaming

drift losses reduction

surface humectification

lower evaporation from leaves surface

sealant (OSR pods and sunflower dics)

Companion Gold® is applied with non-selective herbicides and crop protection products that are prone to higher pH (> 6,0) and unfavorable spray water hardness or when application results are under risks of rainfalls shortly after application or quickly drying up leaves surfaces (temperature, winds, ect .)

[us_single_image image=”5993″ onclick=”lightbox”]

Companion Gold® Benefits

Adjustment of pH to optimum level

Deactivation of spray water hardness cations (Ca++, Na+, Mn++, K+ and Fe+++)

Elimination of foaming during products mixing

Reduction of application drifts and crop protection products spray losses

Better rain-fastness

Less run off from leaves

Less seeds volunteers yield losses

Recommendation for use

Application rate: 0,5-1,0 л/га

Area of use/crops Common Tank-Mix partners by active ingredients
Uncultivated land glyphosate
Pre-sawing soil preparation glyphosate
Products with high pH sensitive a.i. contain/pH buffering needs aminopyralid, captan, chlorpyrifos, chlormequat, clethodim, clodinafop, cymoxanil, desmedipham, dimethoate, phenmedipham, tepraloxydim
Hard water conditioning clethodim, iodosulfuron, clyphosate, mesosulfuron, prohexadione-Ca, tepraloxydim, "Phenoxy herbicide" 2,4-D, CMPP, dicamba and MCPA that are based on salt formulations
Leaves fertilizers application leaves fertilizers

Application rate: 1,0 л/гa

Area of use/crops Common Tank-Mix partners by active ingredients
Sunflower desiccation glyphosate, diquate
Oil seed rape desiccation glyphosate
Note: Companion Gold® is always added to a sprayer tank as the FIRST one! Always read and follow products labels!

Buy Companion Gold®

Send the order directly to importer and distributor Agrinova Solutions, LLC. You will be contacted shortly by our personnel or business partners.

[:]